ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
หน้านี้ประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้เว็บไซต์ทั้งหลายของบริษัท อพอลโล ไทร์ส จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “ATL”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มของ ATL (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทที่อยู่ในทวีปยุโรป) เมื่อเข้าถึง ค้นหาข้อมูล หรือใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ของ ATL ท่านตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้:
 
  1. ATL ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

  2. เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) และการใช้งานรวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ATL เป็นความเสี่ยงของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ในรูปแบบ World Wide Web ATL จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับฟังก์ชั่นที่อยู่บนเว็บไซต์ของ ATL และจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่ท่านอาจพบบนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวิร์มและไวรัส) หรือปัญหาความไม่สัมพันธ์กันของเว็บไซต์กับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือช่องทางโทรคมนาคมของคุณ

  3. ATL จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกสำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยผลกระทบ หรือโดยบังเอิญ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียรายได้ กำไร หรือ เงินออมที่คาดว่าจะได้รับ และการเกิดค่าใช้จ่ายที่เสียไป) หรือความสูญเสียโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของ ATL

  4. สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ในเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่โดยหรือในนามของ ATL บนเว็บไซต์ (เช่น ข้อความและรูปภาพ) เป็นกรรมสิทธิ์ของ ATL และ/หรือผู้อนุญาต / ผู้สนับสนุนของ ATL นอกจากนี้ ท่านไม่อาจทำซ้ำ แก้ไข ถ่ายโอน แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ หรือส่งเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบ หรือวิธีการใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายเอกสาร หรือบันทึกเนื้อหา โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก ATL ท่านยอมรับว่าเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ได้

  5. หากคอมพิวเตอร์ของท่านไม่รองรับเทคโนโลยีที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัส (Encryption) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการบริการหรือข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ 

  6. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดย ATL จะไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ และ ATL ไม่ให้การรับรอง หรือยอมรับผิดชอบใด ๆ สำหรับบุคคลภายนอก รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง หรือฟังก์ชั่น ด้วยเหตุนี้ ATL แนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศทางกฎหมายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประกาศนั้น

  7. ATL จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ละเมิด (รวมถึงความรับผิดชอบสำหรับการประมาทเลินเล่อ) หรือโดยประการอื่น สำหรับความถูกต้อง เหมาะสม คุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ รวมถึงมูลค่าและความเหมาะสมของสินค้าและบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการบนเว็บไซต์

  8. ATL อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ตามดุลพินิจของ ATL ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด

  9. ATL สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที เมื่อการมีการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์  โดยจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขนั้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ATL