Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat de gebruiksvoorwaarden van alle websites van Apollo Tyres Ltd (hierna 'ATL' genoemd), inclusief websites van de dochterondernemingen (en hun dochterondernemingen), joint-ventures, gelieerde ondernemingen (inclusief de Europese entiteiten) en moedermaatschappij (en haar dochterondernemingen) van ATL. Door de websites van ATL te openen, te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

  1. ATL zal zich naar redelijkheid inspannen om voor de nauwkeurigheid van de op haar website gepubliceerde informatie te zorgen.
  2. De website wordt aan u geleverd zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) en uw gebruik van de website van ATL en de inhoud ervan is geheel op eigen risico. U draagt met name de inherente risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het wereldwijde web. ATL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies op de website van ATL en is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor technische problemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot wormen en virussen) die u mogelijk ondervindt op de website, of incompatibiliteit van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen.
  3. ATL is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven) of enige indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van ATL.
  4. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright en handelsmerken, in materialen die door of namens ATL op de website zijn gepubliceerd (bijv. tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van ATL en/of haar licentiegevers/sponsors. De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd, overgedragen, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het elektronisch of mechanisch fotokopiëren of vastleggen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ATL. U stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud binnen de website of verstrekt door de website alleen bedoeld is voor uw persoonlijk gebruik en niet mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden of commerciële distributie. 
  5. Als uw computer de vereiste technologie niet ondersteunt, inclusief, maar niet beperkt tot, versleuteling, kunt u mogelijk bepaalde diensten niet gebruiken of hebt u geen toegang tot bepaalde informatie op de website.
  6. De website kan links naar websites van derden bevatten. ATL heeft geen controle over dergelijke websites van derden, onderschrijft deze websites niet noodzakelijkerwijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze websites, met inbegrip van hun inhoud, nauwkeurigheid of functie. ATL raadt u daarom aan de juridische kennisgevingen van dergelijke websites van derden zorgvuldig door te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  7. ATL wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid) of anderszins, wat betreft de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of volledigheid van informatie evenals de waarde en integriteit van goederen en diensten die door derden via de website worden aangeboden.
  8. ATL kan naar eigen goeddunken de services die op haar websites worden aangeboden op ieder moment, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk opschorten of wijzigen.